دریافت کد تخفیف

احتراماً، پیرو بازدید کارشناس/ کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی این معاونت/ شبکه در تاریخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از آن واحد تولیدی، با توجه به اینکه مطابق ماده 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و ماده 31 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، هرگونه تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ مجوز بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، لذا اخطار می‌گردد تولید بدون پروانه ساخت/ شناسه نظارت معتبر غیرمجاز بوده و در صورت مشاهده اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

احتراماً، پیرو بازدید کارشناس/ کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی این معاونت/ شبکه در تاریخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از آن واحد تولیدی، با توجه به اینکه مطابق ماده 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و ماده 31 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، هرگونه تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ مجوز بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، لذا اخطار می‌گردد تولید بدون پروانه ساخت/ شناسه نظارت معتبر غیرمجاز بوده و در صورت مشاهده اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.