معرفی تستا

آزمایشگاه کنترل کیفی تستا در نظر دارد در راستای رسالت خود مبنی بر ارتقاء سطح فنی کارخانجات وواحد های تولیدی و آموزش مسئولین فنی این واحد ها دوره های اموزشی زیر را برگزار کند برای دریافت کد تخفیف 10 درصد آموزش و15 درصدی آزمون اطلاعات فیلد های زیر را تکمیل کنید.

ثبت نام :

پیش ثبت نام :