شیمی

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری شامل انواع پی اچ سنج، هدایت سنج، رفرکتومتر، هیدرومتر و دستگاه های کروماتوگرافی (اسپکتروفتومتر، HPLC،...)

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com