آزمون محیط زیست

طبق مجوز اخذ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفظ محیط زیست، انواع آب (آشامیدنی و بسته بندی) و نیز فاضلابهای صنایع و غیره از نظر میکروبیولوژی، فیزیکوشیمیایی، باقیمانده سموم دفع آفات نباتی و فلزات سنگین مطابق با اصول ISO17025 ارزیابی می شوند.

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com