دامنه فعالیت

شرکت تستا با اخذ مجوز از نهاد های قانونی ذیربط از جمله وزارت بهداشت و درمان و آموزش کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ، وزارت جهاد کشاورزی در زمینه های ذیل فعالیت می نماید.

الف) آزمایشگاه آزمون

- بخش سم شناسی و روشهای نوین دستگاهی

-اندازه گیری باقیمانده سموم دفع آفات نباتی به روش GC/MS/MS  و LC/MS/MS

- اندازه گیری فلزات سنگین به روش AAS

- اندازه گیری مایکوتوکسین ها به روش HpLC

- اندازه گیری و تعیین پروفایل اسیدهای چرب

- اندازه گیری و تعیین پروفایل استرول های گیاهی

- اندازه گیری نگهدارنده ها

- اندازه گیری آنتی اکسیدانها

- اندازه گیری افزودنی های غذایی از جمله رنگها و ....

اندازه گیری متانول،  اتانول و باقیمانده حلالها

بخش کنترل فیزیکوشیمیایی

- انجام کلیه آزمایشات جنرال

- تعیین برچسب نشانگر رنگی و چراغ راهنما و ارزش تغذیه ای

- تعیین ترکیب مواد غذایی FOOD COMPOSITION

- بخش میکروبیولوژی و مولکولاربیولوژی

- ارزیابی کلیه مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی از نظر میکروبیولوژی

- ارزیابی مواد غذایی از حیث GMO

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com