خط مشی کیفیت

آزمايشگاه کنترل کيفي تستا با هدف کسب حد اعلاي رضايت مشتريان و ارائه با کيفيت خدمات آزمايشگاهي خود در دو بخش کاليبراسيون و آزمون ، و با فراهم نمودن شرايط مناسب آزمايشگاهي و رعايت کليه الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 : 2005  و اخذ مجوز و رعايت کليه قوانين وزارتخانه ها و ساير دواير دولتي از جمله وزارت درمان و آموزش پزشکي و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران که اين آزمايشگاه را به عنوان همکار به رسميت مي شناسند، خدمات خود را ارائه مي نمايد.

رئوس كلي خط مشي آزمايشگاه کنترل کيفي تستا عبارتند از:

  1. اعمال رويه حرفه اي خوب  نسبت به كيفيت خدمات  آزمون و کالیبراسیون ارائه شده به مشتریان .
  2. رازداری و حفاظت اطلاعات محرمانه ، حقوق مالکیت مشتریان به صورت مناسب و حفظ بيطرفي و درگير نشدن در فعاليتهايي كه  سبب كاهش اعتماد به صلاحیت آزمایشگاه ، استقلال قضاوت  یا درستی عمل میشود ، تلاش می نماید .
  3. استقرار، حفظ و بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس  استاندارد:2005   ISO/IEC 17025
  4. انجام آزمونها و کالیبراسیون بر اساس روش هاي استاندارد ملي و يا بين المللي با استفاده از تجهيزات مناسب .
  5. انجام فعاليتهای آزمون و کالیبراسیون توسط كليه كاركنان در داخل آزمايشگاه به نحوی که الزامات استاندارد ISO/IEC17025:2005 با پیروی از الزامات مدون شده در خط مشي، نظامنامه ، روش هاي اجرايي رعایت شود و همچنین خواسته های مشتریان و مراجع قانونی نیز برآورده شود .
  6. كسب حد متعالي رضايت مشتري با ارائه بهترين خدمات در مدت زمان كوتاه و با هزينه مناسب توسط مدير ارشد و ساير کاركنان آزمايشگاه.
  7. ارتقاء مهارت و افزايش سطح علمی آزمایشگاه و كاركنان از طريق اجراي برنامه آموزشي،پژوهشی و تحقیقاتی.

لذا مديريت ارشد و کلیه کارکنان آزمايشگاه کنترل کيفي تستا با بهره گيري از منابع سازمان ، خود را متعهد به استقرار و اجراي رئوس اين خط مشي مي نمايند.                                                                          

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com