مراحل عقد قرار داد

  1. ارائه درخواست کتبی مشتری با ذکر نام نمونه ها و آزمونهای درخواستی به آزمایشگاه و همچنین مشخص کردن تعداد دفعات تکرار آزمون های درخواستی .
  2. تنظیم پیش قرارداد جهت اعلام شرایط و هزینه های آزمون توسط آزمایشگاه و ارائه آن به مشتری.
  3. واریز مبلغ پیش پرداخت (مندرج در پیش قرارداد) توسط مشتری به حساب آزمایشگاه و ارائه فیش مربوطه.
  4. انعقاد قرارداد توسط آزمایشگاه پس از دریافت فیش مذکور جهت مهر و امضاء طرفین قرارداد.

برای رفاه حال مشتری مراحل 1 تا 3 از طریق فکس یا ایمیل انجام می شود و نیاز به مراجعه حضوری نمی باشد ولی برای بند 4 حضور مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره جهت امضاء قرارداد با به همراه داشتن مهر شرکت و یا واحد تولیدی الزامی است.

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com