شرايط پذيرش نمونه

همراه هر نمونه مي بايست درخواست كتبي مبني بر موارد آزمايش در سر برگ شركت متقاضي كه ممهور به مهر شركت يا واحد توليدي باشد ارسال گردد. نمونه هاي ارسالي بايد كيفيت لازم و استاندارد را داشته باشند و در شرايط مطلوب (از نظر درجه حرارت يا بسته بندي و ...) به آزمايشگاه ارسال شوند. در خصوص نمونه هايي كه نياز به عمليات آزمايشگاهي فوري دارند، از نظر تعطيلات روز بعد يا آخر وقت بودن قبل از هر گونه اقدامي حتما با آزمايشگاه هماهنگي صورت پذيرد. در صورت فراهم شدن شرايط فوق مسئول پذيرش اقدام به پذيرش نمونه خواهد نمود و بلافاصله نمونه پس از كدگذاري به بخش مربوطه ارسال ميگردد. 

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com