تسويه حساب مالي

پس از تکمیل نتایج فاكتور هزينه آزمون برای مشتری فکس می گردد و بعد از دریافت فیش واریزی اصل نتایج به همراه اصل فاکتور تحویل داده می شود. (در صورت درخواست مشتری ارسال نتایج از طریق نمابر نيزميسر خواهد بود.) 

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com