دريافت نتايج و حفظ نمونه ها در بايگاني، اعتراضات

زمان انجام آزمون و انعكاس نتايج،حداکثر 10 روز  پس از پذیرش نمونه می باشد، نتايج صادره فقط در يك نسخه و در صورت درخواست کتبی متقاضي نسخه المثني صادر خواهد شد. مدت زمان بايگاني نتايج صادره در آزمايشگاه،2 سال مي باشد. نمونه هاي ارسالي در صورت امكان حداكثر تا 1 ماه در آزمايشگاه در شرايط مطلوب نگهداري مي شوند. در صورت اعتراض صاحب كالا به نتايج آزمون، پس از هماهنگي و اعلام درخواست مجدد ، آزمايش مربوطه تكرار  خواهد شد. 

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com