آیا امکان تخفیف در هزینه آزمون های وجود دارد ؟

تخفیف شامل مواردی است که تعداد زیادی نمونه برای آزمون های مشابه همزمان با هم پذیرش شوند و یا نمونه هایی که از طرف دانشگاه دارای نامه می باشند.  

 مسئول پذیرش آزمایشگاه آماده هرگونه پاسخدهی در این زمینه می باشد

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com