مقالات علمی

تعداد مقالات پذیرفته شده تا کنون :

نوع مقاله       تعداد چاپ شده
ISI 6
معتبر بین المللی 5
علمی و پژوهشی 3
کنفرانسی 4
 
 • A survey of aflatoxins in rice from Iran using immunoaffinity column cleanup and HPLC with fluorescence detection
 • A survey of ochratoxin A in rice from Iran using immunoaffinity column cleanup and HPLC with fluorescence detection
 • A survey of aflatoxins in watermelon seeds from Iran using immunoaffinity column cleanup and HPLC with fluorescence detection
 • Aflatoxins and Ochratoxinin A in Bean from Iran
 • Preliminary Survey of Aflatoxins and Ochratoxin A in Dried Fruits from Iran
 • Determinations of cadmium, lead, arsenic and mercury in rice from Iran
 • LC Determination of Natamycin in Doogh with UV detection
 • Chemical Composition of Agriproduct Saffron (Crocus Sativus L.) Petals And Its Considerations As Animal Feed
 • Chemical Composition of Lemon (Citrus Limon) Peels And Its Considerations As Animal Food
 • Aflatoxins and Ochratoxinin A in Dried Fruits from Iran
 • LC determination of aflatoxins levels inrice consumed in Mashhad by post column derivatization with Iodine
 • بررسی میزان فلزات سنگین در نمونه های کنجد خام و پوست گیری شده مصرفی در سطح استان خراسان با استفاده از دستگاه جذب اتمی با لامپ پیوسته
 • اندازه گیری فلزات و مایکوتوکسین ها در عرقیات گیاهی

 

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com