ثبت نظر

1) تا کنون چند بار از خدمات آزمایشگاه کنترل کیفی تستا (آزمون و کالیبراسیون) استفاده نموده اید؟
2) چند بار از خدماتی که از آزمایشگاه کنترل کیفی تستا (آزمون و کالیبراسیون) گرفته اید رضایت نداشته اید؟
3) به طور کلی عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفی تستا را چگونه ارزیابی می کنید؟
4) به آزمایشگاه کنترل کیفی تستا از ۱۰ تا ۱۰۰ چه امتیازی می دهید؟
5) آیا در آینده شرکت آزمایشگاه کنترل کیفی تستا را جهت خدمات آزمون، کالیبراسیون و اندازه گیری انتخاب خواهید کرد؟
6) کدام یک از موارد زیر موجب جلب رضایت شما نبوده است؟ (موارد را انتخاب نموده و لطفا به طور خلاصه توضیح دهید)
سایر
7) چه پیشنهادهایی برای بهبود و یا گسترش خدمات آزمایشگاه کنترل کیفی تستا دارید؟
 

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com